Regulamin

I.

Definicje

Dostawa – rodzaj usługi transportowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymienione pod adresem https://www.tews.media.pl
Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu.
Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Kupujących.
Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie.
Regulamin – niniejszy Regulamin informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy.
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tews.media.pl/sklep, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
SprzedającyTEWS MEDIA, ul. Gawota 11u/1, 02-830 Warszawa, NIP: 8571491248, Nr konta: 30 1140 2004 0000 3302 7418 4241
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
II.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.tews.media.pl;
2. Sprzedawcą jest firma TEWS MEDIA, ul. Gawota 11u/1, 02-830 Warszawa, NIP: 8571491248, REGON: 146117387;
3. Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.
III.

Zakupy, płatności i dostawa

1. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
2. Klient dokonujący zakupu może złożyć zamówienie na stronie internetowej przez 24 godziny na dobę.
3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00 oraz w soboty, w niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
4. Sprzedawca umożliwia sposób płatności za pobraniem, za pośrednictwem e-przelewu, karty kredytowej VISA/Mastercard, poprzez odbiór osobisty lub zwykłym przelewem na konto firmowe.
5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU i PayPal.
6. Wszystkie zamówione w naszym sklepie produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
6.1. Kupujący składając zamówienie wskazuje:
• zamawiane towary,
• dane do wysyłki,
• wybór płatności,
• telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
• ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny).
6.2. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie do momentu jego realizacji tj. do momentu przekazania do wysyłki.
6.3. Koszt dostawy:
• przesyłka krajowa 20 PLN
• przesyłka międzynarodowa ustalana wg cennika dostępnego na stronie firmy kurierskiej.
7. Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien dokonać przelewu w terminie 3 dni od momentu przekazania numeru konta Sklepu Internetowego. Numer konta zostanie wysłany mailem po sprawdzeniu dostępności towaru. W przelewie proszę wpisać numer zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie, towar zwalniany jest z rezerwacji i wraca na stan magazynowy.
8. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Strony wiąże cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia.
10. Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 48h od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki.
11. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.
12. Jeżeli w Magazynie zabraknie towaru lub towarów objętych zamówieniem Kupującego a dostawa nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym ( telefonicznie lub na adres e-mail) z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
13. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;
14. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
IV.

Odstąpienie od umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentowi w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli zdecydowali się Państwo na odstąpienie od umowy prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji korzystając z dostępnego wzoru formularza: https://www.tews.media.pl/formularz.pdf lub w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację pocztą lub drogą elektroniczną dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
4. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek „za pobraniem”.
5. Z uwagi na bezpieczeństwo odsyłanych towarów prosimy o przesyłanie zwracanego produktu w oryginalnym opakowaniu (pudełko kartonowe).
6. Towar należy odesłać na adres: TEWS MEDIA, ul. Gawota 11u/1, 02-830 Warszawa.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
8. Zwrotu środków dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyli Państwo przy realizacji transakcji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na inny sposób płatności.
9. Jeżeli zdecydowali się Państwo na odstąpienie od umowy prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN.
10. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
• cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• umowa dotyczy dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
• umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
V.

Reklamacje

1. Reklamowany towar zakupiony w sklepie internetowym wraz dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym prosimy wysłać na adres: TEWS MEDIA, ul. Gawota 11u/1, 02-830 Warszawa. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o opisanie:
• Nazwy towaru
• Daty zakupu
• Dowód sprzedaży
• Cenę jednostkową
• Imię i nazwisko reklamującego
• Adres reklamującego
• Datę stwierdzenia wady i jej okoliczności wystąpienia
• Szczegółowy opis uszkodzenia
• Roszczenie
• Dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);
• Gotowy DRUK do pobrania www.tews.media.pl/formularz_reklamacji.pdf
2. Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni.
3. Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objęta gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania towaru niezgodnego z przeznaczeniem.
VI.

Wymiany

1. Wymiana nieużywanego towaru dokonywana jest w możliwie najszybszym terminie. Polega ona na wypełnieniu formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość i odesłaniu towaru, a następnie ponownym złożeniu nowego zamówienia.
VII.

Poufność i ochrona prywatności

1. Firma TEWS MEDIA jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.
2. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności zostały opisane w zakładce “Polityka prywatności”: https://www.tews.media.pl/polityka-prywatnosci.
VIII.

Newsletter / Kody rabatowe

1. Kupon rabatowy (w wysokości 20 zł) na zakupy, który jest generowany po zapisaniu się do newslettera, dotyczy zakupów powyżej 200 zł.
2. Kody rabatowe, upoważniające do zniżki na zakupy w www.tews.media.pl, nie obowiązują w przypadku kiedy regulamin danej promocji stanowi inaczej.
IX.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.
2. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian i aktualizacji Regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników www.tews.media.pl.
3. W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.
TOP